Investor Relations

Investor Relations

Financial statements: 

Articles of Association: 

Kallelse till årsstämma i Allight International AB (publ)

Aktieägarna i Allight International AB (publ), org. nr 559314-1624, kallas härmed till digital årsstämma fredagen den 3 maj 2024 klockan 16:00. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i aktieboken senast på dagen för stämman. Anmälan till stämman ska ske direkt till bolaget senast den 26 april 2024 via e-post till aatu [at] allightsystems.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde anges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten bör i god tid före stämman insändas till aatu [at] allightsystems.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsförmulär skickas med e-post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 064 400 aktier, av vilka inga ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande, protokollförare och justerare för stämma

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Prövning om stämman blivt behörigen sammankallad

4) Godkännande av dagordning

5) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

6) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
7) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

9) Val av styrelse

10 Val av revisor

11) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

12) Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 – Fastställande av resultat- och balansräkning
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer bolagets resultat- och balansräkning.

Punkt 7 – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen. Vidare föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 – Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
Styrelsen föreslår att styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Punkt 9 – Val av styrelse
Styrelsen föreslår att nuvarande ledamöter omväljs för ytterligare en period. Sålunda föreslås ordinarie styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästkommande årsstämma, bestå av Aatu Keränen, Peymon Hashimoto, Mia Rolf och Bengt-Ove Hedborg. Till styrelseordförande föreslås Bengt-Ove Hedborg.

Punkt 10 – Val av revisor
Styrelsen föreslår att Bakertilly, med Anders Molin som huvudansvarig revisor, omväljs till bolagets revisor för ytterligare en period, för tiden till slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att styrelsearvode ej skall utgå under det kommande räkenskapsåret. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Övrigt
Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga på bolagets kontor på Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö samt på bolagets hemsida (www.allightsystems.com) från och med fyra veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

***

Lomma, mars 2024
Allight International AB (PUBL)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aatu Keränen, VD, e-post: aatu [at] allightsystems.com

Receive the latest news

Subscribe To our Newsletter

Be the first to receive exclusive information about our products and market launch.